Paddleball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چند بار می تواند آن را به شما گزاف گویی

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureBouncePaddleball