پایگاه ازدحام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

ازدحام قریب به اتفاق از حشره کش های بیگانه پایه پناهگاه نفوذ. تجهیز سرباز سلاح های خود و از میان بردن آلودگی بیگانه قبل از اینکه خیلی دیر شده.

کنترل بازی:
WASD حرکت
[Q] [A] تغییر سلاح
[فضا] با استفاده از پایانه های
[MM] هدف
[LMB] شوت
[P] بیاورید تا PDA شما.

Shooting Army Aiming ActionOutpostSwarm