یک قطعه اجرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما باید برای کمک به لوفی به اجرا واقعا سریع! اما بسیاری از شیار عمیق در طول مسیر وجود دارد. می تواند به شما کمک کند او را بیش از پرش و برنده یک تکه

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RunningJumpingAndroid Cartoon