اوه چشم دکتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اجازه بدهید به ما ببینید که چگونه سریع شما می توانید خود را در این بیمار دکتر چشم بازی اوه درمان چرا که او به سختی می تواند در این شرایط به عنوان خوانده شده و او قطعا می تواند استفاده از برخی از قطره های چشمی که شما تجویز خواهد کرد. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Doctor