شکست افسر 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

افسران یقه سفید همیشه مقدار زیادی از فشار، و آنها نیاز به یک راه برای از بین بردن فشار خود. شما ممکن است به صورت زیر برای از بین بردن فشار است کمی عجیب و غریب است. اما اگر چنین فرصتی را برای شما به انتشار وجود دارد، شما را در بپیوندند؟ تا با هم عجله بسر می رسانید و لذت بردن از آن!

کنترل بازی:
↑ ↓ ← → برای حمله به هر چیزی که در مقابل او.

ActionSmashOfficerSmashes