هشت پا پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حذف اختاپوس اختاپوس متحرک به ردیف 4 یا بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid DefaultOctopus