Octomom نجات نوزاد بزرگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

اوه، Octomom. هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما "به نوبه خود از شما انتظار می رود، متعجب؟ شمع بزرگ از نوزادان sqealing را از شمع عظیمی از مدفوع بد بو، برای یک چیز. راهنما نادیا سلیمان تغذیه چندین بسته نرم افزاری خود را از شادی، چرا که او می تواند به وضوح '!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillFunnyFoodGirlsOctomomGreatBabyRescue