رونق دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با ایجاد انفجارهای برای حرکت سنجاب. دان 'تی اجرا از بمب های قبل از او به خروج می رسد.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalAndroid Nutty-boom