NoteMatch بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

اتصال یک خط از سه یا بیشتر چهره های یکسان به آنها را کاهش می دهد. استفاده از پاداش به افزایش نقاط، به دست اورد از کاهش خطوط و یا برای گرفتن وقت اضافه. دو حالت های بازی ظاهر می شود از چهره های جدید وجود دارد.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleMatching Match 3Notematch