اسکیت باز شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

پسر اسکیت باز تنها جمع آوری کیک خود را در شب به او `ترس ها در روز روشن! کمک به او برای جمع آوری بسیاری از کیک به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای اسکیت بازی.

DrivingSportsSkateboardSkating