پیتزا نیویورک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آنها می گویند شما 'هرگز به نیویورک بوده است اگر شما هیچ تضمین و قولی مبنی بر این که حتما' T دریافت نیش می زنند از پیتزا معروف خود را. پوسته نازک باعث می شود این پیتزا بسیار آسان را بریزید، بنابراین شما فقط می توانید سفارش یک تکه و خوردن است که شما به. با این حال، توپینگ نقش خود را در به دست آوردن پیتزا مطلوب، بنابراین احساس رایگان برای استفاده از این مواد تازه و سس خوشمزه به میل خود و ایجاد ترکیبی خود را. به یاد داشته باشید که شما همیشه می توانید دوستان با آشپز کارشناس ما را و او شما را برخی از سفرهای اولیه برای به دست آوردن عطر و طعم واقعی از سبک پیتزا نیویورک تدریس. لذت بردن از!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFoodYorkPizza