جنگنده نیویورک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

چهار برادر، به نیویورک رفت، دوباره آنها ملاقات دزدان وجود دارد. این زمان، برادران به آنها خرمن کوبی خوبی!

کنترل بازی:

1P: WASD به حرکت، J به پانچ، K برای پرش، 2P: به پرش کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند، از شماره 1 تا پانچ، 2؛ 3P: 7895 به حرکت می کند، Pagedown به پانچ، پایان دادن به پرش 4P: ' [ص به حرکت می کند، من به پانچ.

FightingActionYorkFighter