پل جدید فشار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سوار دوچرخه و فرار خود را از از سقوط طلا bridge.Collect را در راه خود را به نتیجه نوار فضایی points.Use، برای نیترو و "P " برای مکث.

کنترل بازی:

استفاده از WASD یا کلیدهای پیکان به نوار برای ride.Space نیترو. "P " برای مکث.

DrivingActionRacing