مبارزه با نورون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

از طریق امواج از نورونها در این تیرانداز نئون از کوره در رفته!

کنترل بازی:
کلید های WASD به حرکت می کند.
ماوس را به هدف و شلیک کنید. گالری نوار فضایی به استفاده از بمب. شیفت
برای فعال کردن و غیر فعال کردن slowmo.

FightingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesNeuron