ناخن سالن سرگرم کننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

حزب مد جدید در درب و ناخن خواهد شد دارای امتیاز است. همه دختران باید سبک برای ناخن ها را انتخاب کنید. من یک ایده داغ و من خواهد بود که بهترین خالق ناخن مد در این دختر حزب بزرگ! کسانی که چشم بر روی ناخن های من!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateGirlsNailSalon