من پت محافظ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

نگاهی جزئی قهرمانانه خود و کمک به او را به قهرمان با شکوه ترین پادشاهی توسعه .. یک کار، رفتن به مدرسه، بازسازی روستا و بلند آوازه شو حمله برای ثروت بی حد و حصر خود را .. آیا شما در نهایت به یک قهرمان، و یا به سادگی صفر؟

کنترل بازی:
· Move through dungeons - Arrow keys · Navigate through menus - Use the mouse

Turn Based Strategy AdventureProtector