میمون خنده دار من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

میمون کمی خنده دار شما را به چیزی کثیف و گل آلود. این زمان به او داماد است! دریافت میمون خود را تمیز کردن و لباس پوشیدن و در برخی از لباس های خنده دار!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Dress UpFunnyAnimalMonkeyGrooming