موسیقی بگیر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

من می توانم موسیقی را ببینید! یادداشت های جمع آوری برای نقاط - شتاب یادداشت های زرد نمره خود را به ضرب و بنفش به آنها را پخش کرد! به طور طبیعی، جلوگیری از آن یادداشت های قرمز مزاحم است. چیزی جز دردسر.

کنترل بازی:
ماوس را به حرکت زرد
- ضرب.
بنفش - مغناطیس. قرمز
- بد است.

Collecting MusicCatch