آقای باقلا خیابان برای تولید آرد و نانوایی محصولات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   172 89.47% with 19 votes

آقای باقلا سبز نانوایی خیابان باز کرده است. غذا در دسترس شگفت انگیز است، غذا به همه جوانه های چشایی وجود دارد. با توجه به این، مشتریان روز به روز در حال افزایش است، او نیاز به یک دست کمک به نگه داشتن مشتریان راضی و رو به رشد کسب و کار خود را. بنابراین آقای باقلا سبز به خیابان نانوایی خود را رایگان توسط سرو غذا به مشتریان، کمک کند.

کنترل بازی:
در بازی

ActionMr Bean