آقای باقلا پرواز آسمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

آقای

باقلا شده است پرواز در آسمان با قصد امتحان کنید چیزی جدید. راهنما او را به پرواز به آنجا که می توانید. دفعات بازدید: راهنمایی دقت انتخاب کنید.

کنترل بازی:

استفاده از نوار فضا به پرواز

KidsFlyingGirls