فیلم داش پاپ کورن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

در این خط، هیچ کس 'گرفتن خدمت کرده است. خلاق باشید و با استفاده از محیط زیست را به نفع خود را در این نقطه دمدمی و ماجراجویی را کلیک کنید. پاک کردن خط به عنوان اولین و، شاید، تنها کسی که در سینما. سریع باشید زیرا فیلم 'در مورد شروع!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی محیط تعاملی، قرار دادن اقلام با هم برای ایجاد امکانات جدید، و پیشدستی کردن رقابت خود را!

ActionMoviePopcornDash