بنس صبح دستور العمل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خانواده سلطنتی اینجا و آماده برای به شاهزاده خانم ازدواج. او با شاهزاده خانم او را در محراب است و از آن زمان به بوسه عروس است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodCookingPrincessMorningBunsRecipe