Morax و سوفل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی مبارزه با دفاع عجیب و غریب از سوئیچ بین واقعیت

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. برای حمله به. S را به استفاده از سپر. D به غذا خوردن پیاده نظام. 1 تا تغییر به قلمرو روح.

ActionPurchase Equipment UpgradesDefendMoraxMurmur