هیولا پاکر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

هیولا وجود دارد، جعبه وجود دارد است، کانن وجود دارد و شما وجود دارد. هیولا را در جعبه قرار دهید، با استفاده از کانن و مغز شما. کسی که برای مرتب کردن ظروف سرباز یا مسافر! هدف و شلیک کنید! اما به یاد داشته باشید، تنها چند عکس وجود دارد.

کنترل بازی:

ماوس را به هدف، سمت چپ کلیک کنید به ساقه.

PuzzleShootingMonstersPacker