خشم کامیون هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

با بسیاری از موانع در راه خود را، راه پیش رو ممکن است یک چالش برای شما. که 'به همین دلیل شما نیاز به تمرین بازی کامیون هیولا

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید. نوار فضایی برای افزایش سرعت.

DrivingObstacleCollecting TruckDefaultMonsterRage