تطابق هیولا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تطابق هیولا غیر متجانس با محیط قبل از آنها از کنترل خارج شدن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleDrawingMatching Monsters