معادن مول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنما آقای مول با حفر خود، مراقب باشید هر چند به عنوان دان تی 'می خواهید به ضربه هر معادن در این تفسیر از کلاسیک کشتی مین جمع کن.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی کاشی در هیئت مدیره به پیشرفت، بیش از یک کاشی شناور و یک کلید بر روی صفحه کلید را فشار دهید اگر شما گمان می برند که کاشی حاوی یک معدن. پاک کردن هیئت مدیره بدون ضربه یک معدن را به نفع خود.

Skill Logic PuzzleMoleMines