میشا میمون لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

میشا 'رفتن به لباس حیوانی تا حزب، و او می خواهد به مانند یک میمون نگاه کنید. لباس او را در لباس میمون کمی لودگی، و سپس کشیدن تمام توقف برای اطمینان از او 'ژله شمپانزه در حزب!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به لباس تا این دختر.

AnimalFantasyOutfitsAnimalsGirlDressDress UpPartyAnimalMishaMonkey