Misa بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Misa برخوردار سوار قایق در حالی که نواختن یک ساز رشته. او موسیقی را دوست دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsMisa