Miragine جنگ 2 بازیکن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   595125 82.64% with 720 votes

پیشدستی کردن حریف خود را و ذخیره کردن زباله به سپاه خود را!

کنترل بازی: