باران معجزه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

کشتی خود را به نقاط سمت راست منتقل کنید و رنگ صحیح را برای نابود کردن تمام نقاط رنگی آتش بسوزانید.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Shooting Aircraft Thinking