Miley Cyrus Prom Dressup بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مایلی نیاز به لباس مناسب برای کنسرت فروخته شده شما می تواند به شما کمک کند چیزی را انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Girl Dress Up Celebrity