موش باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سر و صدا از ماوس تا آنجا که ممکن است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SmashAnimalMiceBash