نشست بوسیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6525 72.22% with 90 votes

دو زن و شوهر دوست داشتنی فقط به پایان رسید جلسه خود را، به عنوان آنها دوباره 'را همواره حالت آرامش و دلی آرام داشته باشید و می خواهید به هر بوسه های دیگر. کمک به این زن و شوهر دوست داشتنی بوسه بدون گرفتن توسط دختر پشت متوجه. کامل تمام سطوح با موفقیت و پیروزی در بازی ها.

کنترل بازی:
این بازی با موس بازی تنها.

GirlLoveRomanceAndroid GirlsKissingMeeting