حداکثر خسارت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شلیک توپ از توپ خود را به عنوان شما سعی می کنید به علت ترین صدمه به لوازم خانگی در سراسر 50 سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallCanonDamage