ریاضیات بازگشت: حتی اعداد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به عنوان یک مرد ریاضی، شما باید جمع آوری تمام اعداد حتی به دست آوردن نمره بیشتر. هنگامی که شما جمع آوری موارد اشتباه است آن را نمره خود را کسر کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Math Collecting Timing Thinking