متفکر: Conquerer جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   48381352 78.16% with 6190 votes

مدیریت عوامل خود را، دفاع از پایگاه خود را، و تسخیر این سیاره ضعیف بار و برای همه!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillMastermindWorldConquerer