ماریو پسر آب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شاهزاده خانم است در سمت دیگر از بیابان و نیاز به برخی آب شیرین. راهنما ماریو گرفتن آب به شاهزاده خانم قبل از زمان اجرا می شود!
حرکت


کنترل بازی:
در بازی

Mariobros