ماریو ماجراهای کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

عمو ماریو در حال آمدن است! امروز او 'رانندگی کامیون فوق العاده خود را ارائه قارچ خوشمزه است. باید مراقب باشید! همه این قارچ ها خوب غذا خوردن و گران!

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی و تعادل می باشد.

MarioDrivingTruckAdventures