ماریو گزاف گویی آتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

زامبی ها حمله به زمین ماریو دوباره. آنها در همه جا و حمله به همه چیز با آن مواجه هستند. راهنما ماریو شکست زامبی با استفاده از توپ آتش است. هدف و شلیک انسان زنده با قدرت توپ آتش.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس به هدف و شلیک توپ آتش

PuzzleMarioShootingFireAndroid Bounce