ماریو رانش سر و صدا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی به عنوان ماریو و در اطراف مسیر! سرعت در سراسر دوره های دست خوش پیشامد میشه برای نقاط و شکستن اقلام برای بازدید، جمع آوری به اندازه کافی به تصویب هر یک از دیگر و باز کردن اتومبیل های آینده و جدید.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به رانندگی کنید.

DrivingRacingCollecting