ماریو DK نبرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1410 58.33% with 24 votes

شاهزاده خانم بوده است توسط خر کنگ ربوده شد. راهنما maio تصویب تمام سطح و نجات شاهزاده خانم از خر کنگ.
جمع آوری تمام سکه ها را در هر سطح به منظور پیشبرد به سطح بعدی.. اجتناب از تمام هیولا را در تمام هزینه.
یافتن خر کنگ در سطح 10 و سطح 20، او را شکست و نجات شاهزاده خانم.

کنترل بازی:
استفاده از

های arrow به حرکت می کند و نوار فضا به پرش.

ArcadeMarioPlatformsCollecting Princess