آرایش ستاره لی هیو لی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

هیو لی واقعا نیاز قبل قبل از تور جهانی خود را شروع می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsMake-upStar