موجودات جادویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1211 52.17% with 23 votes

اتمام این تصاویر سرد تک شاخ، پری دریایی و دیگر موجودات فوق العاده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMagicalCreatures