سحر و جادو ترکه فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

افرادی که در جنگل زندگی می کنند دریافت دعوت نامه از مدرسه سحر و جادو. مقاله در داخل دعوت می گوید که درب مدرسه سحر و جادو را می توان تنها با ترکه افتتاح شد. مردم دون تی 'می دانند که چگونه برای آماده سازی ترکه، کمک به آنها را برای آن آماده و ترک به مدرسه سحر و جادو.

کنترل بازی:
در بازی

Escape Girl Magic Wand