مافیا دختر اکشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

اجرای ماشین شما، را اسلحه خود را، ساقه و آمار همه مخالفان و به بهترین دختر اراذل و اوباش تا کنون! استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند، AWDS به ساقه.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Mafia Action