لوئیجی جستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این راضی لوئیجی، با هدف قرار دادن قارچ. فقط لوئیجی در فضای داده می شود حرکت و رسیدن به قارچ. دور ماندن از دشمن خود را به عنوان شما از دست دادن بازی در تماس با آن است. نمره شما را افزایش می دهد و شما را به سطح بعدی حرکت می کند که شما را با شتاب قارچ.

کنترل بازی:

استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

MarioAdventureCollecting Bounce