May mắn thẻ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Trong trò chơi này sẽ có một mạng lưới của 24 thẻ. Bạn sẽ nhận được một số thời gian để nhớ 24 thẻ và sau đó thẻ sẽ được xáo trộn và xử lý một lần nữa. Các thẻ sẽ được mở ra từng cái một và mỗi lần bạn sẽ cần phải đoán xem các thẻ tiếp theo được xếp hạng thấp hơn hoặc cao hơn so với thẻ trước đó. Nếu bạn có thể nhớ các thẻ một cách chính xác sau đó bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để đoán các cấp bậc chính xác. Trò chơi kết thúc nếu bạn đoán sai 3 lần. Nếu bạn có thể làm cho câu trả lời đúng liên tiếp, sau đó bạn có thể nhận được điểm số cao hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi y chuột duy nhất.

CardsGuessing Android Lucky