مامان دوست داشتنی باشید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

استفاده از مهارت های سبک بسیار جذاب خود را به این مادر آینده بهترین نگاه او. اگر نه برای او این کار را برای کودک که سزاوار به دنبال مادر خوب زمانی که آن را به جهان می رسد. باردار، اما در سبک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpLovely