تاج و تخت از دست رفته ملکه بهار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چرا زمستان در مدتی چنین طولانی کشیده؟ پاسخ پنهان است جایی ...

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleLostCrownSpringQueen